top of page

Algemene Voorwaarden

Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.


Inschrijven

U kunt zich aanmelden via het inschrijvingsformulier.
Gelieve lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden te vermelden, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen.
Bij opgave van bepaalde (medische) redenen kan de docent overwegen de cursist individuele lessen voor te stellen of te weigeren voor deelname aan de lessen. Deze weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/ verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de cursist door de docente. Dit gebeurt uiteraard in goed onderling overleg.
Studio Pluim staat zeker open voor kinderen met een beperking en de docente beschikt over een grondige basiskennis SMOG & Vlaamse Gebarentaal.
Indien een lesreeks volzet is, dan zal u op de wachtlijst komen en hierover geïnformeerd worden.

Betalen

De tarieven staan vermeld in de meest recente folders en/of website en lesgeld dient vooraf betaald te worden.
De inschrijving is pas definitief als de betaling voorafgaand aan de eerste les is voldaan.
Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Afwezigheid

Indien u niet aanwezig kan zijn, gelieve dit dan tijdig door te geven via mail of telefoon. De les kan niet ingehaald worden, maar een familielid of iemand uit vrienden- of kennissenkring kan dan gerust aan de les deelnemen.
Indien u voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht.
Bij afwezigheid van de docente wordt getracht de lessen te verzetten. Bij langere afwezigheid van de docente is restitutie mogelijk.


Stiptheid

Gelieve tijdig aanwezig te zijn (5 à 10 minuten voor aanvang van de les), zodat er op tijd gestart kan worden.

Ongevallen en aansprakelijkheid

Studio Pluim is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.
​Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van (minder) yoga tot de mogelijkheden behoort.
Studio Pluim stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders.
Studio Pluim stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en het materiaal van de docente.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag.
Studio Pluim is bereikbaar via mail: sarah@studiopluim.be of via telefoonnummer 0032 486 95 03 20.

Studio Pluim - Sarah Neirynck

bottom of page